Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 


Przetargi

Rok 2016

  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 14.09.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 03/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

W związku z nie podpisaniem umowy przez F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula, ul. Osada 4, 32-310 Klucze, w dniu 14.09.2016r. udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

  Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól
44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 53

Wartość umowy - 33.198,93 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.207,93 zł

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia   31.08.2016  r.

IR- postępowanie GZWiK 03/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZWIK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
ul. Osada 4, 32-310 Klucze

Cena oferty - 24.000,00 zł + VAT

Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

1.  F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
ul. Osada 4, 32-310 Klucze, Przyznana punktacja - 100 pkt
2.  EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sowia 6b, 32-500 Chrzanów, Przyznana punktacja - 62,5 pkt
3.  INSE-TOX Jan Stromidło
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, Przyznana punktacja - 57,69 pkt
4.  PIPE CONTROL Łukasz Lis
ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk, Przyznana punktacja - 44,12 pkt
5.  P.U.H. KOZAK
ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa, Przyznana punktacja - 34,78 pkt
6.  BLEJKAN S.A.
ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, Przyznana punktacja - 27,09 pkt
7.  USŁUGI ASENIZACYJNE Stanisław Korgól
ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski, Przyznana punktacja - 88,92 pkt
8.  ON-SERVICE Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia, Przyznana punktacja - 55,56 pkt
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  18.08.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 03/2016

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach

Zakres obejmuje wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej Φ 300 oraz 400 mm / łączna długość ok. 1600 mb/ wraz z opracowaniem raportu zawierającego film oraz wykres spadków pomiędzy studniami. Przed rozpoczęciem czynności związanych z monitoringiem należy wykonać czyszczenie kanału, nieczystości wydobyte z rur należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu.

Zakres oraz lokalizację kanału przeznaczonego do monitoringu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
Za każdy dodatkowy odcinek niezaznaczony w załączniku mapowym wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg ceny jednostkowej.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45232000-2

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – nie później niż do 20.09.2016 r
Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

Termin składania ofert – do dnia  26.08.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  26.08.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_Mapowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_Mapowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

 

 

  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"

Dnia 18.07.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016 r. pod nr 141331 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141331&rok=2016-07-18 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK  (07.07.2016) GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"

Zebrzydowice, dnia 7.07.2016 r.

GZWiK Nr 3/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej" wybrano ofertę firmy:

  WODROL Teodor Świątecki
Kiełczów ul. Wilczycka 14


Cena oferty - 543.660,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 101.660,00 zł
Okres rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert.
- Cena - 98 %
- Okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  WODROL Teodor Świątecki
Kiełczów ul. Wilczycka 14 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
ZRIB Sp. z o.o.
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana łączna punktacja - 84,03 pkt / 82,03 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 88,94 pkt / 86,94 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 4.  Usługi instalatorskie, wod - kan i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 3 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania /, a następnie na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 
Oferta nr 5.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana łączna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 6.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 83,73 pkt / 81,73 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36
PPI CHROBOK S.A.
Bojszowy Nowe ul. Kowala 11- przyznana łączna punktacja - 78,12 pkt / 76,12 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 8.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 60,49 pkt / 58,49 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 9.  PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana łączna punktacja - 71,01 pkt / 69,81 pkt + 1,20 pkt /
 
Oferta nr 10.  AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko Biała ul. Stwosza 118 - przyznana łączna punktacja - 53,42 pkt / 51,42 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 11.  INSTAD Sp. z o.o.
Rybnik ul. Zapłocie 42 k - przyznana łączna punktacja - 65,65 pkt / 64,45 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 12.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 98,85 pkt / 96,85 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 13.  PUP ROL-BUD Sp. J. Pastor Kazimierz
Kobielice ul. Rolna 4 - przyznana łączna punktacja - 70,57 pkt / 68,57 pkt + 2,0 pkt /
 

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

 GZWiK  (29.06.2016) -   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego"

Dnia 29.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016 r. pod nr 110463 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110463&rok=2016-06-29 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK  (08.06.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego"

Zebrzydowice, dnia 8.06.2016 r.

GZWiK Nr 2/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm:
PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282
Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ściekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282

Cena oferty wynosi 2.818.127,03 zł w tym podatek VAT w wysokości 526.966,84 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert:


- Cena - 98 %
- Okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana łączna punktacja - 92,37 pkt / 90,37 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 2.  PPUH WOLIMEX Eugeniusz Wojak
Limanowa ul. Tarnowska 33
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 
Oferta nr 3.  RPM S.A.
Lubliniec ul. Niegolewskich 7 - przyznana łączna punktacja - 71,98 pkt / 70,38 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
BUSKOPOL S.A.
Busko Zdrój ul. Kilińskiego 41
AKWEDUKT Sp. z o.o.
Kielce ul. Sandomierska 105
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 
Oferta nr 5.  INSTALBUD Sp. z o.o.
Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 6 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym w poz. 63 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania i do wyceny przyjęto rurę fi 200 a nie fi 225, nie ujęto podsypki i osypki piaskowej rur, udzielona przez wykonawcę odpowiedź że będzie wykorzystywał piasek z wykopów jest modyfikacją SIWZ /. Brak kosztorysu szczegółowego uniemożliwił zamawiającemu dalszą ocenę oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.
 
Oferta nr 6.  KAN-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Katowicka 207
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny, brak przedstawienia dowodów na zastosowane materiały i sprzęt /. Ponadto wysokość Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /
 
Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3
AWT REKULTIVACE A.S.
Delficka 41/884 - przyznana łączna punktacja - 66,19 pkt / 64,19 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 8.  Konsorcjum firm:
ZRIB Sp. z o.o.
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana łączna punktacja - 87,74 pkt / 85,74 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 9.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.
Tarnów ul. Starodąbrowska 20 - przyznana łączna punktacja - 73,77 pkt / 71,77 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 10.  Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 91,83 pkt / 89,83 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 11.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Krynica Zdrój Mochnaczka Wyżna 118
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 
Oferta nr 12.  Konsorcjum firm:
PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282
Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ściekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 13.  SKAŃSKA S.A.
Warszawa ul. Gen. Zajączka 9 - przyznana łączna punktacja - 71,44 pkt / 69,44 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 14.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 90,48 pkt / 88,48 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 15.  Zakład robót inżynieryjnych WODPOL mgr inż. Janusz Włoch
Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysokość Rg = 8,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz.U. 200 poz. 1679 z późn. zmianami /
 
Oferta nr 16.  HYDROGOP Sp. z o.o.
Katowice ul. Tartaczna 20 - przyznana łączna punktacja - 60,42 pkt / 58,42 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 17.  WODPOL Sp. z o.o.
Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /.
 
Oferta nr 18.  SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana łączna punktacja - 98,26 pkt / 96,26 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 19.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą/ , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 
Oferta nr 20.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
BUDEXIM Sp. z o.o.
Rybnik ul. Brzezińska 8 a
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 
Oferta nr 21.  Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-Ex Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11- przyznana łączna punktacja - 63,41 pkt / 61,41 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 22.  BUDROST Sp. z o.o.
Stryszawa 1 a - przyznana łączna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 23.  PPH OMNIX Sp. z o.o.
Zabrze ul. Jana Styki 24 - przyznana łączna punktacja - 66,53 pkt / 64,53 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 24.  Konsorcjum firm:
TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 80,47 pkt / 78,47 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 25.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. J. Kreta 5 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysokość Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /
 
Oferta nr 26.  Usługi instalatorskie wod-kan, co i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostały uznane przez zamawiającego za niewiarygodne w zakresie dowodów przedłożonych na potwierdzenie cen materiałów, sprzętu i Rg. Dodatkowo z kosztorysu ofertowego wynika że nie uwzględniono właściwej ilości podsypki piaskowej oraz zmieniono materiały w pozycji dot. wykonania podbudowy drogowej /. Wysokość Rg=6,63 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami /.
 
Oferta nr 27.  INSTAD Sp. z o.o.
Rybnik ul. Zapłocie 42 k
Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / firma która złożyła ofertę nie wniosła wadium w wymaganej wysokości /, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (02.06.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej

Dnia 02.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016 r. pod nr 66555 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66555&rok=2016-06-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_03_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • katalog dokumenty formalne
   • 1_Wyrys_miejscowy_plan.pdf
   • 2_Protokół_Narady_Koordynacyjnej.pdf
   • 3_Warunki_Techniczne.pdf
   • 4_Decyzja_Dróg_Gminnych_1.pdf
   • 5_Decyzja_Dróg_Gminnych_2.pdf
   • 6_Decyzja_Dróg_Powiatowych.pdf
   • 7_Uzg_projektu_GZWiK.pdf
   • 8_Uzg_GZWiK.pdf
   • 9_Uzg_Tauron_cd.pdf
   • 10_Uzg_Tauron.pdf
   • 11_Uzg_Gaz.pdf
   • 12_Uzg_Orange.pdf
   • 13_Opinia_Wojewódzki_Urząd_Ochrony_Zabytków.pdf
   • 14_Zgoda_Skarb_Państwa.pdf
   • 15_Lasy Państwowe.pdf
  • katalog Rys
  • Geologia.pdf
  • Informacja_BIOZ.pdf
  • Projekt, opis techniczny.pdf
    
  •  
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
 • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)


 

 GZWiK  (12.04.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków\"

Dnia 12.04.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków ".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2016 r. pod nr 37915 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37915&rok=2016-04-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK  (05.04.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków\"

Zebrzydowice, dnia 5.04.2016 r.

GZWiK Nr 1/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25a

Cena oferty wynosi 99.998,96 zł w tym podatek VAT w wysokości 18.698,99 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert:


- Cena - 98 %
- Okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Firma Usługowa Marek Podżorski
Wisła ul. Spacerowa 15 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 2.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 61,02 pkt / 59,02 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  INSTAL DRAGADOS Sp. z o.o.
Cieszyn ul. Zamorska 98 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 4.  BUDEXIM Sp. z o.o.
Rybnik ul. Brzezińska 8 A - przyznana łączna punktacja - 57,51 pkt / 55,91 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 5.  Usługi budowlane, instalatorstwo, gaz, kanalizacja, woda
Stanisław STYBAK
Zator ul. Graboszyce 3 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 6.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 7.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 81,72 pkt / 79,72 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 8.  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata-Sarapata, R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282 - przyznana łączna punktacja - 84,14 pkt / 82,14 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 9.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o. Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 10.  SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana łączna punktacja - 71,58 pkt / 69,58 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 11.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 57,76 pkt / 55,76 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 12.  INSTAL-CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 64,42 pkt / 62,42 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 13.  Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Jan Trochim
Tychy ul. Przejazdowa 28 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 14.  Konsorcjum firm:
TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 85,50 pkt / 83,50 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 15.  PUH AKRO Bogusław Majdak
Czechowice - Dziedzice ul. Kręta 8 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (31.03.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego

Dnia 31.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2016 r. pod nr 72408 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=72408&rok=2016-03-31 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_02_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • podkatalog Marklowice G
   • katalog Plany sytuacyjne
   • katalog Profile podłużne A i C
   • katalog Przyłącze kablowe zasilające pompownię ścieków sanitarnych
   • Dokumentacja geotechniczna.pdf
   • Przepompownia ścieków P1.pdf
  • podkatalog Słowackiego 1
   • katalog Profile
   • katalog Rys
   • Projekt, opis techniczny.pdf
  • podkatalog Słowackiego 2
   • katalog Rys
   • katalog Uzgodnienia
   • Projekt, opis techniczny.pdf
  • podkatalog Słowackiego 2 projekt zamienny
   • katalog Rys
   • Projekt, opis techniczny.pdf
  • podkatalog Słowackiego przejścia pod drogą
   • katalog Rys
   • Projekt, opis techniczny.pdf

    
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
 • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

 GZWiK  (17.03.2016) - IR- postępowanie GZWiK 02/2016

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 02/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

W dniu 17.03.2016 r. udzielono zamówienia na w/w zakres usług firmie:

  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
Nowa Wieś Tworoska
ul. Brynkowska 4

Wartość umowy - 34.932,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.532,00 zł

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (10.03.2016) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zebrzydowice, dnia   10.03.2016  r.

IR- postępowanie GZWiK 02/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" i jednocześnie informuje, że wybrano ofertę firmy:

  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
Nowa Wieś Tworoska ul. Brynkowska 4

Cena oferty wynosi 34.932,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.532,00 zł

Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

1.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice ul. Gallusa 10 - przyznana punktacja - 58,32 pkt
2.  BIPROKOM - KRAKÓW S.A.
Kraków Plac na Stawach 1 - przyznana punktacja - 71,54 pkt
3.  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
Nowa Wieś Tworoska ul. Brynkowska 4 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
4.  SURMA Arkadiusz
Racibórz ul. Marty 12 - przyznana punktacja - 75,73 pkt
5.  Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B/13 - przyznana punktacja - 76,77 pkt


 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (07.03.2016) -   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków

Dnia 07.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016 r. pod nr 49850 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49850&rok=2016-03-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_01_2016_o_zamowieniu_BZP_20160307.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • Informacja_BIOZ.pdf
  • Projekt sieci wodociągowej.pdf
  • Rys_1 PLAN SYTUACYJNY.pdf
  • Specyfikacja techniczna.pdf
  • Zakres przetargu.pdf
    
  • podkatalog Uzgodnienia
   • 01_decyzja GD 2016r.pdf
   • 02_Energetyka.pdf
   • 03_Energetyka mapa.pdf
   • 04_Energetyka mapa legenda.pdf
   • 05_GSG.pdf
   • 06_GSG mapa.pdf
   • 07_GSG mapa legenda.pdf
   • 08_GZWiK warunki techniczne.pdf
   • 09_Tp.pdf
   • 10_ZUD.pdf

   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

  

[04.03.2016]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

W dniu 04.03.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres usługi firmie:
  mgr inż. Arkadiusz SURMA
Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych
Wodzisław Śl. Ul. Przemysłowa 11B/3

Wartość umowy - 60.270,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 11.270,00 zł

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (02.03.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. \"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice\"

Zebrzydowice, dnia  02.03.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 02/2016

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Zakres obejmuje opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Obszar rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na załączniku nr 1 – 3

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.20.00-1

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –  nie później niż do 30.11.2016 r
Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

Termin składania ofert – do dnia  10.03.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  10.03.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_ul.Korczaka.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_ul.Jutrzenki.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_ul.Switezianki.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

 

 

 

 GZWiK  (01.03.2016) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zebrzydowice, dnia   01.03.2016  r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  mgr inż. Arkadiusz SURMA
Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych
Wodzisław Śl. Ul. Przemysłowa 11B/3

Cena oferty - 60.270,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 11.270,00 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

1.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice ul. Gallusa 10 lok. 111 - przyznana punktacja - 61,33 pkt
2.  ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł
Bielsko - Biała ul. Sportowców 11- przyznana punktacja - 50,52 pkt
3.  PPW ECOLOGIS.
Nowa Wieś Tworoska ul. Brynkowska 4 - przyznana punktacja - 93,34 pkt
4.  ALL-PRO CONSULTING
Bielsko - Biała ul. Komorowicka 35/3 - przyznana punktacja - 91,32 pkt
5.  mgr inż. Arkadiusz Surma
Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych
Wodzisław Śl. Ul. Przemysłowa 11B/3 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
6.  HYDROEKO Jerzy Jarząb
Cieszyn ul. Wiejska 51 - przyznana punktacja - 55,69 pkt
7.  Konsorcjum firm:
Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 b pok. 13
i-projekt Łukasz Kłak
Gliwice ul. Gdańska 17/2 - przyznana punktacja - 63,81 pkt
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 


 

 GZWiK  (22.02.2016) - OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zebrzydowice, dnia  22.02.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2016

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Zakres obejmuje opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Obszar rozbudowy sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na załączniku nr 1-6

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  71.32.20.00-1

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –  nie później niż do 30.11.2016 r
Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat strategii, rozwoju i inwestycji gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40

Termin składania ofert – do dnia  01.03.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  01.03.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_ul.Malinowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_ul.Hallera.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_ul.Ks.A.Janusza.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_ul.Zamkowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_ul.Myśliwska.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_ul.Górna.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik8_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

 

rok 2015

[30.12.2015]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Zebrzydowice\"

Dnia 30.12.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2015 r. pod nr 356650 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356650&rok=2015-12-30 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (22.12.2015) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia 22.12.2015 r.

GZWiK Nr 10/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano dla:

  Zadania nr 1 - Projekt wymiany sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
Surma Arkadiusz
Racibórz ul. Marty 12
Cena oferty - 33.702,00 zł w tym podatek VAT 6.302,00 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
  Zadania nr 2 - Projekt wymiany sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego / węzeł PKP / w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
HYDROEKO Jerzy Jarząb
Cieszyn ul. Wiejska 51
Cena oferty - 6.765,00 zł w tym podatek VAT 1.265,00 zł
Termin płatności faktury - 14 dni
  Zadanie nr 3 - Projekt wymiany sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych - wybrano ofertę firmy:
HYDROEKO Jerzy Jarząb
Cieszyn ul. Wiejska 51
Cena oferty - 7.380,00 zł w tym podatek VAT 1.380,00 zł
Termin płatności faktury - 14 dni
  Zadanie nr 4 - Projekt wymiany sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej w Kończycach Małych - wybrano ofertę firmy:
Surma Arkadiusz
Racibórz ul. Marty 12
Cena oferty - 8.610,00 zł w tym podatek VAT 1.610,00 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
  Zadanie nr 5 - Projekt wymiany sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
HYDROEKO Jerzy Jarząb
Cieszyn ul. Wiejska 51
Cena oferty - 12.300,00 zł w tym podatek VAT 2.300,00 zł
Termin płatności faktury - 14 dni

Kryterium oceny ofert dla każdego zadania oddzielnie:
- cena - waga 98 %
- termin płatności faktury - waga 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  HYDRO-INSTAL Projekty techniczne HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
Zadanie 1 - przyznana łączna punktacja - 56,87 pkt / 55,94 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 2 - przyznana łączna punktacja - 24,06 pkt / 23,13 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 3 - przyznana łączna punktacja - 50,34 pkt / 49,41 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 4 - przyznana łączna punktacja - 63,29 pkt / 62,36 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 5 - przyznana łączna punktacja - 35,20 pkt / 34,27 pkt + 0,93 pkt /
 
Oferta nr 2.  BIPROKOM KRAKÓW Sp. Akcyjna
Kraków Plac na stawach 1
Zadanie 1 - przyznana łączna punktacja - 87,79 pkt / 85,79 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 2 - przyznana łączna punktacja - 38,42 pkt / 36,42 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 3 - przyznana łączna punktacja - 51,00 pkt / 49,00 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 4 - przyznana łączna punktacja - 61,62 pkt / 59,62 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 5 - przyznana łączna punktacja - 75,68 pkt / 73,68 pkt + 2,00 pkt /
 
Oferta nr 3.  ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o.
Bielsko Biała ul. Komorowicka 35/3
Zadanie 1 - przyznana łączna punktacja - 69,81 pkt / 67,81 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 2 - nie złożono oferty
Zadanie 3 - nie złożono oferty
Zadanie 4 - nie złożono oferty
Zadanie 5 - nie złożono oferty
 
Oferta nr 4.  Oferta nr 4. Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B pok. 13
Zadanie 1 - przyznana łączna punktacja - 51,73 pkt / 49,73 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 2 - przyznana łączna punktacja - 35,69 pkt / 33,69 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 3 - przyznana łączna punktacja - 42,55 pkt / 40,55 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 4 - przyznana łączna punktacja - 51,00 pkt / 49,00 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 5 - przyznana łączna punktacja - 44,61 pkt / 42,61 pkt + 2,00 pkt /
 
Oferta nr 5.  HYDROEKO Jerzy Jarząb
Cieszyn ul. Wiejska 51
Zadanie 1 - przyznana łączna punktacja - 71,59 pkt / 70,66 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 2 - przyznana łączna punktacja - 98,93 pkt / 98,00 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 3 - przyznana łączna punktacja - 98,93 pkt / 98,00 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 4 - przyznana łączna punktacja - 92,40 pkt / 91,47 pkt + 0,93 pkt /
Zadanie 5 - przyznana łączna punktacja - 98,93 pkt / 98,00 pkt + 0,93 pkt /
 
Oferta nr 6.  Surma Arkadiusz
Racibórz ul. Marty 12
Zadanie 1 - przyznana łączna punktacja - 100,00 pkt / 98,00 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 2 - przyznana łączna punktacja - 33,71 pkt / 31,71 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 3 - przyznana łączna punktacja - 87,22 pkt / 85,22 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 4 - przyznana łączna punktacja - 100,00 pkt / 98,00 pkt + 2,00 pkt /
Zadanie 5 - przyznana łączna punktacja - 46,55 pkt / 44,55 pkt + 2,00 pkt /
 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (04.12.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie gminy Zebrzydowice

Dnia 04.12.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2015 r. pod nr 330290 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=330290&rok=2015-12-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_10_2015_o_zamowieniu_BZP_20151204.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Zakres prac projektowych na zalacznikach mapowych
 • podkatalog SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (27.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej.\"

Dnia 27.10.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2015 r. pod nr 286170 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286170&rok=2015-10-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (21.10.2015) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej"

Zebrzydowice, dnia 21.10.2015 r.

GZWiK Nr 9/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty - 232.039,23 zł w tym podatek VAT w wysokości 43.389,45 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98 %
- okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3
AWT REKULTIVACE A.S.
DELNICKA 41/884
35 64 HAVIROV - PROSTREDNI SUCHA - przyznana łączna punktacja - 52,99 pkt / 51,39 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 2.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana łączna punktacja - 83,24 pkt / 81,24 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 4.  AQUA - SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 5.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 97,50 pkt / 95,50 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Ustroń ul. Kreta 5 a - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 7.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 65,82 pkt / 63,82 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 8.  DDTHERM Sp. z o.o.
Rozmierka ul. Powstańców Śl. 9 - przyznana łączna punktacja - 64,44 pkt / 62,44 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 9.  RURTOM Tomasz Trembla
Pisarzowice ul. Miodowa 1 f - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 10.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 78,56 pkt / 76,56 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 11.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 12.  Konsorcjum firm:
TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 65,38 pkt / 63,38 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 13.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241- przyznana łączna punktacja - 57,06 pkt / 55,06 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 14.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierściec ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 74,01 pkt / 72,81 pkt + 1,2 pkt /
 

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (06.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach"

Dnia 06.10.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2015 r. pod nr 145599 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145599&rok=2015-10-06 - OGŁOSZENIE (PDF)
 

 GZWiK (05.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej.

Dnia 05.10.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej. "

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2015 r. pod nr 145155 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145155&rok=2015-10-05 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_9_2015_o_zamowieniu_BZP_20151005.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog  SIWZ_zalacznik8_i_9_Dokumentacja_i_ST.zip(POBIERZ)
  • podkatalog Projekt cz.1
   • katalog uzgodnienia
   • Projekt, opis techniczny.pdf
   • Rys 1 - cz.1.
  • podkatalog Projekt cz.2
   • katalog uzgodnienia
   • Projekt, opis techniczny.pdf
   • Rys 1 - cz.2.
   
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
    

GZWiK (29.09.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach"

Zebrzydowice, dnia 29.09.2015 r.

 

GZWiK Nr 8/2015
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:
      
  P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44 - 341 Rybnik ul. Borowicka 46a

Cena oferty - 1.221.254,91 zł w tym VAT w wysokości 228.364,74 zł

Kryterium oceny ofert :
- najniższa cena - waga - 98%
- okres oferowanej rękojmi - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                                                         

Oferta nr 1.  PAN-GAZ Częstochowa S.A.
Częstochowa ul. Ogrodowa 65 - przyznana łączna punktacja - 62,94 pkt / 60,94 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  WODROL Teodor Świątecki
Kielczów ul. Wilczycka 14 - przyznana łączna punktacja - 53,21 pkt / 51,21 + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  WYROBEK Sp. z o.o.
Rudołtowice ul. Zawadzkiego 237 - przyznana łączna punktacja - 89,09 pkt / 87,09 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 4.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Tarnów ul. Przemysłowa 27- przyznana łączna punktacja - 99,87 pkt / 97,87 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
ZRIB Sp. z o.o.
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - oferta odrzucona na podstawie art. 90 pkt 2 ppkt 3 ustawy Pzp - zamawiający odrzuca ofertę ponieważ dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami / kosztorysem szczegółowym / potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Oferta nr 6.  Konsorcjum firm:
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
Gdów Nieznanowice 50
INSTBUD Sp. z o.o.
Gdów Nieznanowice 50 - przyznana łączna punktacja - 96,60 pkt / 95,40 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 7.  Rozmierka ul. Powstańców Śl. 9 - przyznana łączna punktacja - 84,80 pkt / 82,80 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 8.  SANIT Sp. z o.o.
Gliwice ul. Rybnicka 175 - przyznana łączna punktacja - 56,85 pkt / 54,85 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 9.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 99,57 pkt / 97,56 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 10.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Krynica Zdrój Mochnaczka Wyżna 118 - przyznana łączna punktacja - 77,61 pkt / 75,61 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 11.  Konsorcjum firm:
GEO-BUD - TBM Sp. z o.o.
Żory ul. Boczna 6
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - przyznana łączna punktacja - 92,24 pkt / 90,24 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 12.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
Istebna 1241- przyznana łączna punktacja - 93,98 pkt / 91,98 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 13.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - przyznana łączna punktacja - 72,60 pkt / 70,60 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 14.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 77,55 pkt / 75,72 pkt + 1,83 pkt /
 
Oferta nr 15.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 84,09 pkt / 82,49 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 16.  GT PROJEKT Tadeusz Galisz
Jastrzębie Zdrój ul. Dębowa 15 - przyznana łączna punktacja - 92,16 pkt / 90,96 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 17.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 95,93 pkt / 93,93 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 18.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
 
        
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (09.09.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Dnia 09.09.2015 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2015 r. pod nr 133171 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133171&rok=2015-09-09 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 

 GZWiK (01.09.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach.

Dnia 1.09.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2015 r. pod nr 129059 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129059&rok=2015-09-01 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_8_2015_o_zamowieniu_BZP_20150901.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog  SIWZ_zalacznik8_i_9_Dokumentacja_i_ST.zip(POBIERZ)
  • podkatalog zadanie 1
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_1_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad1.pdf
   • ZK_projekt opis_zad1.pdf
  • podkatalog zadanie 2
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_2_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad2.pdf
   • ZK_projekt opis_zad2.pdf
  • podkatalog zadanie 3
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_3_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad3.pdf
   • ZK_projekt opis_zad3.pdf
  • podkatalog zadanie 4
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_4_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad4.pdf
   • ZK_projekt opis_zad4.pdf
   
 • podkatalog  SIWZ_zalacznik10_Przedmiar_robot.zip(POBIERZ)
  • Przedmiar_zadanie_1.pdf
  • Przedmiar_zadanie_2.pdf
  • Przedmiar_zadanie_3.pdf
  • Przedmiar_zadanie_4.pdf
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
                        

 GZWiK (19.08.2015) - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach"

Dnia 19.08.2015 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2015 r. pod nr 123031 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=123031&rok=2015-08-19 - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

 GZWiK (14.08.2015) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach"

                    

Dnia 14.08.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2015 r. pod nr 121459 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=121459&rok=2015-08-14 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (6.08.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 06.08.2015 r.

 

GZWiK Nr 7/2015
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:
      
  P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44 - 341 Rybnik ul. Borowicka 46a

Cena oferty - 459.627,32 zł w tym podatek VAT w wysokości 85.946,57 zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98%
- okres rękojmi za wady - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                                                         

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
44 - 207 Rybnik ul. Turystyczna 1 B 
Partner Konsorcjum: 
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
44 - 207 Rybnik ul. Turystyczna 1 B - przyznana łączna punktacja - 67,74 pkt / 65,74 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  SIM MARIUSZ ŚWIERKOSZ
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 46 - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie spełniła warunku dot. sytuacji finansowej firmy/
 
Oferta nr 3.  Firma Usługowo Handlowa Witold Ryszka
43-450 Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 83,89 pkt / 81,89 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  BUDMARWAR Sp. z o.o. 
43-246 Strumień  ul. Cieszyńska 26 - przyznana łączna punktacja - 93,65 pkt / 91,65 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  "INSTAD" Adam Rojek
44-251 Rybnik ul. Zapłocie 26a - przyznana łączna punktacja - 70,42 pkt / 68,42 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 6.  ROMOT Katarzyna Motyczka
44-280 Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 8/7 - przyznana łączna punktacja - 66,92 pkt / 64,48 pkt + 1,44 pkt / 
 
Oferta nr 7.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 8.  Zisco Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
43-250 Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 86,85 pkt / 84,89 pkt + 1,96 pkt / 
 
Oferta nr 9.  WIiRO Wykonawstwo instalacji i robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
43-470  Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 97,66 pkt / 95,66 pkt + 2,0 pkt / 
 
Oferta nr 10.  HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA - HOMA Sp. Jawna
43-391 Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 95,62 pkt / 93,62 pkt + 2 pkt / 
 
        
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (17.07.2015) - Ogłoszenie o zmówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach

Dnia 17.07.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach "

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2015 r. pod nr 106525 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106525&rok=2015-07-17 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_7_2015_o_zamowieniu_BZP_20150717.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf POBIERZ
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa.zip(POBIERZ)
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Rys. 2a projekt zagospodarowania.pdf
   
 • SIWZ_zalacznik9_specyfikacja techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar_robot.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (14.07.2015) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

                    

Dnia 14.07.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2015 r. pod nr 104065 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=104065&rok=2015-07-14 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (07.07.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

Zebrzydowice, dnia 07.07.2015 roku

GZWiK Nr 6/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b

Cena oferty - 268.173,55 zł w tym podatek VAT w wysokości 50.146,27 zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98%
- okres rękojmi za wady - 2% 

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                           

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - przyznana łączna punktacja - 99,20 pkt / 98,00 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 2.  BUDMARWAR Sp. z o.o.
Strumień ul. Cieszyńska 26 - przyznana łączna punktacja - 72,74 pkt / 70,74 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 92,30 pkt / 90,70 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 4.  WIiRO Wykonawstwo instalacji i robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 93,62 pkt / 91,62 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 5.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda   
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 94,87 pkt / 93,67 pkt + 1,2 pkt / 
 
        
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (25.06.2015) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

                    

Dnia 25.06.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2015 r. pod nr 93837 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93837&rok=2015-06-25 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (17.06.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

Zebrzydowice, dnia 17.06.2015 r.

GZWiK Nr 5/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty -  66.352,20  zł w tym VAT w wysokości  12.407,32  zł

Kryterium oceny ofert :
- najniższa cena - waga - 98 %
- okres oferowanej rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

                                          
Oferta nr 1.  FUH Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 77,46 pkt / 75,46 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 99,60 pkt / 98,00 + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 3.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 98,55 pkt / 97,35 pkt + 1,2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 93,88 pkt / 91,88 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 69,84 pkt / 68,24 pkt + 1,6 pkt /
 

                     
  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (17.06.2015) - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych - AKTUALIZACJA

Zebrzydowice, dnia 17.06.2015 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

----------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w załączonej SIWZ została błędnie podana wartość wadium i termin składania i otwarcia ofert.
Poprawna wysokość wadium – 6.000 zł
Termin składania ofert – do dnia 02.07.2015 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – 02.07.2015 r o godz. 10:00
Poprawna wartość wadium i termin składania i otwarcia ofert zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP nr 87213 z dnia 15.06.2015 r.

W załączeniu SIWZ z naniesionymi poprawkami.

  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (15.06.2015) - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych

Dnia 15.06.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2015 r. pod nr 87213 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87213&rok=2015-06-15 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_6_2015_o_zamowieniu_BZP_20150615.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_AKTUALIZACJA z dnia 17.06.2015 r.pdf POBIERZ
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa.zip(POBIERZ)
  • Kasztelańska
  • Myśliwska
   
 • SIWZ_zalacznik9_Specyfikacja techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_Przedmiar.zip(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (15.06.2015) - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych"

Zebrzydowice, dnia 15.06.2015 r.

 

 GZWiK Nr 4/2015
 

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych" zostało unieważnione - "cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".
  

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

                                                                                
Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
 
Oferta nr 3.  SZAGRU Sp. z o.o. 
Studzienice ul. Jaskółek 16 
 
Oferta nr 4.  FHU Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207
 
Oferta nr 5.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a 
 
Oferta nr 6.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 
 
Oferta nr 7.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75  
 

                     
  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (10.06.2015) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Koloni"

Dnia 10.06.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2015 r. pod nr 84207 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84207&rok=2015-06-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (02.06.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii"

Zebrzydowice, dnia 02.06.2015 r.

GZWiK Nr 3/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii" wybrano ofertę firmy:

  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice  ul. Gallusa 10 lok. 11

Cena oferty -  72.570,00  zł w tym VAT w wysokości  13.570,00  zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98 %
- termin płatności faktury liczony od dnia wpływu do UG - 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                          
Oferta nr 1.  WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak
Sosnowiec ul. Patriotów 7 b/1 - przyznana łączna punktacja - 95,41 pkt / 93,41 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Teresa Szendoł
Bielsko - Biała ul. Sportowców 11 - przyznana łączna punktacja - 63,10 pkt / 62,17 pkt + 0,93 pkt /
 
Oferta nr 3.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 
Katowice ul. Gallusa 10 lok. 111 - przyznana łączna punktacja - 100,00 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  HYDRO-INSTAL Projekty techniczne HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 92,49 pkt / 90,49 pkt + 2 pkt /
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (29.05.2015) - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz

Dnia 29.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2015 r. pod nr 78373 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=78373&rok=2015-05-29 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_5_2015_o_zamowieniu_BZP_20150529.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa(POBIERZ)
  • Rysunki
  • Projekt opis techniczny.pdf
   
 • SIWZ_zalacznik9_specyfikacja techniczna.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar_robót.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
    

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych

Dnia 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2015 r. pod nr 76109 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76109&rok=2015-05-26 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_4_2015_o_zamowieniu_BZP_20150526.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa(POBIERZ)
  • Rysunki
  • Projekt opis techniczny.pdf
  • Specyfikacja techniczna.pdf
  • Mapa.jpg
   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii

Dnia 12.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2015 r. pod nr 67867 - 2015. 
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresemhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67867&rok=2015-05-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_3_2015_o_zamowieniu_BZP_20150512.pdf (POBIERZ) 
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ) 
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ) 
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Zalaczniki mapowe  
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ) 

 

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej"

Dnia 06.05.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2015 r. pod nr 64425 - 2015. 
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresemhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64425&rok=2015-05-06 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Dnia 10.04.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2015 r. pod nr 49947 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49947&rok=2015-04-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej.

Dnia 07.04.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2015 r. pod nr 47823 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=47823&rok=2015-04-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_2_2015_o_zamowieniu_BZP_20150407.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa  (POBIERZ spakowany podkatalog))
  • Str.tytułowa - projekt.pdf
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Uzgodnienia
  • Rys
   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
 • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja techniczna.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt(POBIERZ)

 

  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 30.03.2015 r.

GZWiK Nr 1/2015 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

  

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL  Zakład Instalacji Sanitarnych  HOMA-HOMA Sp. J.
43 - 391 Mazańcowice 178
INSTAL -  CYMOREK  Sp. J.
43 - 430 Skoczów  Pierściec
Ul. Graniczna 22

Cena oferty -  151.880,40  zł w tym VAT w wysokości  28.400,40  zł

Kryterium oceny ofert:


- najniższa cena - waga 98 %
- okres rękojmi za wady - waga 2 % 

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                                                                                           
Oferta nr 1.  GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. 
Suszec ul. Pszczyńska 60
Przyznana łączna punktacja - 72,87 pkt / 70,87 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 2.  M-SILNICE a.s.
Pardubice ul. Husova 1697 Republika Czeska
Przyznana łączna punktacja - 84,48 pkt / 82,88 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 3.  Firma Usługowa Marek Podżorski
Wisła ul. Spacerowa 15
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w ofercie nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej w dniu 16.03.2015 r, brak opinii bankowej, opisy pozycji kosztorysu ofertowego zmienione w stosunku do opisów pozycji przedmiaru / 
 
Oferta nr 4.  PPHU POL-INSTAL Sp. z o.o.
Skoczów Pogórze ul. Dolne Stawy 3
Przyznana łączna punktacja - 87,98 pkt / 86,78 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierściec ul. Graniczna 22
Przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,00 pkt + 2,00 pkt / 
 
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
Przyznana łączna punktacja - 82,87 pkt / 81,27 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11
Przyznana łączna punktacja - 75,15 pkt / 73,15 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 8.  Konsorcjum firm:
PPHU BUDREN W. Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
BUDREN Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 9.  Konsorcjum firm:
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
TRANS - WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 10.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 11.  Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską  cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 12.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych , c.o. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75
Przyznana łączna punktacja - 68,18 pkt / 66,58 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 13.  PUH AKRO Bogusław Majdak
Czechowice Dziedzice ul. Kręta 8
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w ofercie nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej w dniu 16.03.2015 r, opisy pozycji kosztorysu ofertowego zmienione w stosunku do opisów pozycji przedmiaru / 
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

  [04.03.2015]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.

Dnia 04.03.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2015 r. pod nr 29857 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29857&rok=2015-03-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_1_2015_o_zamowieniu_BZP_20150304.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa  (POBIERZ spakowany podkatalog))
  • BIOZ.pdf
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Uzgodnienia
  • Rys
   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja techniczna  (POBIERZ spakowany podkatalog))
  • ST-00.pdf
  • ST-01.pdf
  • ST-02.pdf
  • ST-03.pdf
  • Str tytułowa i spis.pdf
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt(POBIERZ)
    

 

2014

  [13.11.2014] GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 13.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014 r. pod nr 236315 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236315&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

  [13.11.2014] GZWiK- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach"

Dnia 13.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach. /".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014 r. pod nr 236173 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236173&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).

.

  [07.11.2014] GZWiK - Ogłoszenie zamiar zawarcia umowy na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"]

Dnia 07.11.2014 r. ogłoszono zamiar zawarcia umowy na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /".

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2014r. pod nr 233741 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=233741&rok=2014-11-07 - OGŁOSZENIE (PDF) .

[05.11.2014]

 Zebrzydowice, dnia 05.11.2014 r.

GZWiK przetarg nr 2/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach.” wybrano ofertę firmy:

KAN-EKO Sp. z o.o.
43-450 Ustroń ul. Katowicka 207


Cena oferty - 447.488,93 zł w tym VAT w wysokości 83.676,79 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. BUD-MAR Marek Płoneczka
Warszowice ul. Szoszowska 36 - przyznana punktacja - 44,43 pkt

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 72,24 pkt

Oferta nr 3. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana punktacja - 75,86 pkt

Oferta nr 4. SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana punktacja - 66,38 pkt

Oferta nr 5. PUH POL-AND Andrzej Chałubiec
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 268 c - przyznana punktacja -33,47 pkt

Oferta nr 6. Konsorcjum firm:
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11 - przyznana punktacja - 68,18 pkt

Oferta nr 7. Konsorcjum firm:
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3 Polska
AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884 735 64 HAVIŘOV - PROSTŘEDNI SUCHÁ
Republika Czeska - przyznana punktacja - 39,43 pkt

Oferta nr 8. KAN-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana punktacja - 100 pkt

Oferta nr 9. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej DUDA
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja - 72,90 pkt
 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[17.10.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach.

Dnia 17.10.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego wKaczycach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2014 r. pod nr 220213 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220213&rok=2014-10-17 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_2_2014_o_zamowieniu_BZP_20141017.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa  (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • Decyzja PZDP.pdf
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Rys 4a- ZAGOSPODAROWANIE-SOBIESKIEGO.pdf

   
 • SIWZ_zalacznik9_Specyfikacja Techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_Przedmiar.pdf (POBIERZ ))
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt(POBIERZ)

 

 

[02.07.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 02.07.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2014 r. pod nr 141923 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141923&rok=2014-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2014]   

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2014 r.

GZWiK przetarg nr 1/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /” wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów - Pierściec ul. Graniczna 22


Cena oferty – 1.269.749,41 zł w tym podatek VAT w wysokości 237.432,82 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:
Oferta nr 1. AQUA – SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko – Biała ul. Witosa 118 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt
2 Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy,
jednostki i ilości w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a – przyznana punktacja – 90,16 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów – Pierściec ul. Graniczna 22 – przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych co Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2
Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy w
kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 b - przyznana punktacja – 69,11 pkt

Oferta nr 6. PUP ROL-BUD Sp. J. Kazimierz Pastor
Kobielice ul. Rolna 4 – przyznana punktacja – 92,69 pkt

Oferta nr 7. REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11 – przyznana punktacja – 90,76 pkt

Oferta nr 8. PBI GRZDACZ Grzegorz Karpowicz
Mysłowice ul. Kotarbińskiego 28 – przyznana punktacja – 54,64 pkt

Oferta nr 9. WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp –
jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy i jednostki miary w
stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 10. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja – 71,75 pkt

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[27.05.2014]    GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

Dnia 27.05.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2014 r. pod nr 113527 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113527&rok=2014-05-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, w załączeniu (POBIERZ).
 

[06.08.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Dnia 06.08.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2013 r. pod nr 156617 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156617&rok=2013-08-06 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[25.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia 25.07.2013 r.

Przetarg- 5.2013 GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę nr 3 firmy:

  Pracownia Projektów Branżowych
OPTIMA Rafał Szawłowski
Ul. Fryderyka Chopina 18
97-300 Piotrków Trybunalski

Cena oferty - 78.105 zł w tym VAT w wysokości 14.605 zł

Koszt zaprojektowania 1 przyłącza wynosi 450 zł brutto

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Biuro Projektów i Realizacji
Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
BIPROWOD sp. z o.o.
52-019 Wrocław ul.Brochowska 10 - przyznana punktacja - 80,38 pkt
 
Oferta nr 2.  Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
41-100 Siemianowice ul. Świerczewskiego 40 - przyznana punktacja - 42,33 pkt
 
Oferta nr 4.  EKOTOM Tomasz Nawieśniak
43-300 Bielsko-Biała ul.Gen.St.Maczka 9/15 - przyznana punktacja - 89,15 pkt
 
Oferta nr 5.  Zakład Wielobranżowy "KOSZT-BUD"
41-922 Radzionków ul. Zejera 29 E - przyznana punktacja - 81,92 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[18.07.2013  GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Dnia 18.07.2013 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2013 r. pod nr 146537 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146537&rok=2013-07-18 - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

[16.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /"

Dnia 16.07.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2013 r. pod nr 143955 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=143955&rok=2013-07-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[11.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Dnia 11.07.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2013r. pod nr 141065 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141065&rok=2013-07-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .

--------------------------------------------
załącznik: Pobierz dokumentację

[08.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /"

Zebrzydowice, dnia 08.07.2013 r.

Przetarg 4/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul, Jagiellońska 25 a

Cena oferty wynosi 155.598,62 zł w tym podatek VAT w wysokości 29.095,68 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 84,53 pkt
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 100,00 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[02.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej"

Dnia 02.07.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2013 r. pod nr 130775 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130775&rok=2013-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2013]   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej"

Zebrzydowice, dnia 26.06.2013 r.

Przetarg 3/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej" wybrano ofertę firmy:

  HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178

Cena oferty wynosi 649.674,86 zł w tym podatek VAT w wysokości 121.483,92 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellonska 25 a - przyznana punktacja - 96,56 pkt

Oferta nr 2. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
INSTAD Adam Rojek
Rybnik ul. Zapłocie 26 a
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Francieszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana punktacja - 76,19 pkt

Oferta nr 4. PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana punktacja - 82,99 pkt

Oferta nr 5. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja - 88,51 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[19.06.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /

Dnia 19.06.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2013r. pod nr 117049 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=117049&rok=2013-06-19 - OGŁOSZENIE (PDF) .

--------------------------------------------
załącznik: Pobierz dokumentację przetargową
 

[13.06.2013]    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych

Dnia 13.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2013 r. pod nr 110303 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110303&rok=2013-06-13 - Ogłoszenie

 

[07.06.2013]   Przetarg nieograniczony 3/2013 (Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej)

Dnia 07.06.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013r. pod nr 103573 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103573&rok=2013-06-07 
- OGŁOSZENIE (PDF)

------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową
         

[07.06.2013]  Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych"

Zebrzydowice, dnia 07.06.2013 r.

Przetarg 2/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
--------------------------------------------------------------------------------
 

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych" wybrano ofertę firmy:

         
  PPUH  WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe,  ul. Jagiellońska 25 a
   

Cena oferty wynosi  68.690,17 zł  w tym podatek VAT w wysokości 12.844,50  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.  

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  PPUH  WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe,  ul. Jagiellońska 25 a  - przyznana punktacja - 100,00 pkt   

Oferta nr 2.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów,  ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 96,68 pkt

     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[04.06.2013]  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"

Dnia 04.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2013 r. pod nr 98261 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98261&rok=2013-06-04 - OGŁOSZENIE (PDF).
 

[28.05.2013]  Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"

 Zebrzydowice, dnia 28.05.2013 r.

Przetarg 01/2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  SIM  Mariusz Świerkosz
Goleszów  ul. Ustrońska 46

Cena oferty wynosi  162.079,79  zł w tym podatek VAT w wysokości 30.307,60  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 71,40 pkt

Oferta nr 2. PPHU Jarosław SPANDEL
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 94,46 pkt

Oferta nr 3. SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 100,00 pkt


 
DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[21.05.2013]  Przetarg nieograniczony nr 2/2013 (Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych)

Dnia 21.05.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2013r. pod nr 82951 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82951&rok=2013-05-21 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową
 

[09.05.2013]  Przetarg nieograniczony nr 1/2013 (Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach )

Dnia 9.05.2013 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania Zebrzydowice: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2013 r. pod nr 70567 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70567&rok=2013-05-09 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową

[04.07.2012]  Informacja

 Zebrzydowice, dnia 04.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że do wyceny w/w projektu należy dołączyć zamieszczony poniżej przedmiar

Załącznik: POBIERZ PRZEDMIAR>>>

 

[03.07.2012]  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych..."

Dnia 03.07.2012r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2012r. pod nr 231652 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=231652&rok=2012-07-03 .

 

[29.06.2012]  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Budowa Stacji ..."

 Dnia 29.06.2012r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2012r. pod nr 227124 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227124&rok=2012-06-29 .

----------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

 

[19.06.2012] Ogłoszenie o przetargu

Dnia 19.06.2012r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2012r. pod nr 209038 - 2012. -
OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209038&rok=2012-06-19 .


POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ>>>
 

[16 maja 2008] Ogłoszenie o wyniku przetargu


Zebrzydowice, dnia 16.05.2008 r.

GZWiK -przetarg 1/2008

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach, przy ul. Słonecznej” wybrano ofertę firmy:

Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ ELSTER ”
ul. 1 Maja 15 D
44 – 330 Jastrzębie Zdrój

Cena oferty wynosi:248.912,43 zł w tym podatek VAT 44.885,85 zł

Do przetargu złożyli oferty przetargowe n/w wykonawcy:

1. Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ELSTER”
ul. 1 Maja 15 D
44-330 Jastrzębie Zdrój – przyznana punktacja – 100 pkt

2. Biuro Inwestycyjno – Handlowe
„FAKTORIA”
43-252 Golasowice
ul. Zawadzkiego 18 – oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kierownik GZWiK
inż. Zdzisław WIRA
 

[21 marca 2008] Przetarg :

 Zebrzydowice, dnia 21.04.2008 r.

GZWiK- przetarg 01/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,
43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693-525 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach”

czytaj całość>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[22 października 2007] Unieważnienie przetargu


Zebrzydowice, dnia 22.10.2007 r.

GZWiK - przetarg 01/2007

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n .Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach przy ul. Słonecznej został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ogłoszenie:

Zebrzydowice, dnia 21.09.2007 r

GZWIK - przetarg 01/2007 przetarg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji inż. Zdzisław Wira, ul. Ks. A Janusza 6 43 - 410 Zebrzydowice, tel. 4693654 lub 4693525 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1, 45.26.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.42.11.25-6, 45.41.00.00-4, 45.26.12.00-6, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie izolacji ścian piwnic części administracyjno-socjalnej,
- remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
- wykonanie warstwy ocieplenia dachu wraz z nowym pokryciem,
- remont pomieszczeń związany z ich nową funkcją,
- remont instalacji wod.-kan.,
- remont instalacji elektrycznej.

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia: okres w miesiącach: 3

Wadium w wysokości 4000 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub przelewem na konto BS Jastrzębie Filia Zebrzydowice 08 8470 0001 2001 0027 8496 0001.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej –
www.gzwik.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 43.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji inż. Zdzisław Wira, tel. /0-32/ 4693654 lub /0-32/ 4693525 pokój nr 43 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin składania ofert - do dnia 19.10.2007 r. do godz. 9:45 w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 43.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2007 r. o godz. 10:00 w w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 43.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Do potwierdzenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jak : uprawnienia budowlane do kierowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Do potwierdzenia:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
- wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać wykonanie co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - co należy potwierdzić następującym dokumentem:
- informacją banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 250.000 zł.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia /nie spełnia.

5. Jeżeli wykonawca nie spełni zapisanych powyżej wymogów zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 5.4.Wykonawcy, którzy złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania zostaną wykluczeni z postępowania.


W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie na formularzu / załącznik nr 2 do SIWZ / o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający profil prowadzonej działalności zgodny z rodzajem niniejszego zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składaniem ofert.
7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności / załącznik nr 3 do SIWZ /.
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 4 do SIWZ / - dołączyć referencje + protokoły odbioru tych robót.
9.W przypadku oferty składanej przez Konsorcja należy dołączyć umowę współpracy ze wskazaniem pełnomocnika.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2007 r. pod nr 173043.


Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

Dokumentacja przetargowa do pobrania: [Pobierz -  12,5 mb]
[22.X.2007] "zakończono udostępnianie SIWZ po upływie terminu składania ofert"

 
 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl