Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

Awarie/utrudnienia

E-faktura

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

  Inne


Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017. wydanej w sprawie III SZP2/16

Pobierz dokument>>>


 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, środa,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525

Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
dla dzwoniących z tel komórkowych: 324694595

Dodatkowy numer (do zgłaszania awarii w godz. 15:00 -7:00)
721 255 877

 

e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZWiK jest: Ewa Suchecka

  GZWiK - Wyjaśnienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

  Zebrzydowice 18.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018

Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie :
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy sprzężonych o średnicy DN 50 i 80 z bocznym wodomierzem objętościowym DN 20?

Odp.
Zamawiający dopuszcza w wodomierzach sprzężonych DN50 i 80 wodomierze boczne objętościowe DN20.


 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

  GZWiK - Wyjaśnienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

 Zebrzydowice 17.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018


Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w ZebrzydowicachDo wyceny należy przyjąć ilości wymienione w formularzu ofertowym .

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  16.01.2018 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartoœci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –1.02.2018 – 15.12.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiœcie w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inż. Krzysztof Kozak tel. 32 4693654

Termin składania ofert – do dnia  24.01.2018  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  24.01.2018  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 43.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

[11.01.2018]   Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.

Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.

Pobierz

 GZWiK (09.01.2018)  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2018 r. pod nr 500006335-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7c071282-c1ba-4263-accf-7a36eec8ea71
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 GZWiK  (05.01.2018) -Zaktualizowano dział badania wody

.

Protokół z badań nr  SB/126044/12/2017
miejsce poboru:    Zebrzydowice, Szkoła - punkt poboru wody

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/126043/12/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska, woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/126042/12/2017
miejsce poboru: Kaczyce, ul. Sobieskiego. Studzienka zakupowa - woda powierzchniowa
 

Pobierz

 


 

 GZWiK  (28.12.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  28.12.2017  r.

GZWiK-przetarg 04/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178


Cena oferty - 797.497,87 zł w tym podatek VAT w wysokości 149.125,62 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - waga 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - waga 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  PUPH SARMATA SC
Izabella Harmata-Sarapata, Ryszard Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 2.  FPUH PAWLIMEX Paweł Wojak
Limanowa Stara Wieś 646 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr D. Ogrodowska
Jankowice ul. Tulipanowa 38
Firma Budowlana D-ART D. Ogrodowski
Jankowice ul. Tulipanowa 38 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 6.  BUDEXIM Sp. z o.o.
Rybnik ul. Brzezińska 8A - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 8.  SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 9.  ZISCO Bandura Sp. z o.o.
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 10.  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 93,68 pkt / 53,68 pkt + 40 pkt /  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 GZWiK  (20.12.2017) - GZWiK - Życzenia Świąteczne


 

 GZWiK  (05.12.2017) - GZWiK - Nowa usługa w GZWiK


Wprowadzamy nową usługę.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że rozpoczął świadczenie usług dla ludności w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Na stronie internetowej oraz w biurze obsługi klienta można pobrać wniosek na budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
Po złożeniu wniosku GZWiK opracuje kalkulację kosztów i po akceptacji zleceniodawcy (inwestora) zostanie uzgodniony termin budowy przyłącza/y
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka
 

 GZWiK  (27.11.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 27.11.2017 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 565.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  PUPH SARMATA S.C.
Izabella Harmata-Sarapata, Ryszard Sarapata
34-124 Klecza Górna Barwałd Średni 282

Cena oferty - 848.576,41 zł w tym podatek VAT w wysokości 158.676,89 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 2.  FPUH PAWLIMEX Paweł Wojak
34-600 Limanowa
Stara Wieś 646

Cena oferty -1.178.825,32 zł w tym podatek VAT w wysokości 220.430,75 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
43-410 Kończyce Małe
Ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty - 897.305,50 zł w tym podatek VAT w wysokości 167.788,83 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
43-470 Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA- HOMA Sp. J.
43-391 Mazańcowice 178

Cena oferty - 797.497,87 zł w tym podatek VAT w wysokości 149.125,62 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO
mgr Dominika Ogrodowska
44-264 Jankowice ul. Tulipanowa 38
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
44-264 Jankowice ul. Tulipanowa 38

Cena oferty - 1.097.905,20 zł w tym podatek VAT w wysokości 205.299,35 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 6.  BUDEXIM Sp. z o.o.
44-203 Rybnik ul. Brzezińska 8 A

Cena oferty - 1.973.796,56 zł w tym podatek VAT w wysokości 369.083,91 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19

Cena oferty -1.050.450,50 zł w tym podatek VAT w wysokości 196.425,70 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 8  SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
44-178 Przyszowice ul. Polna 29 c

Cena oferty - 915.122,46 zł w tym podatek VAT w wysokości 171.120,46 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 9.  ZISCO Bandrura Sp. z o.o.
43-250 Pawłowice ul. Mickiewicza 75

Cena oferty - 1.223.651,88 zł w tym podatek VAT w wysokości 228.812,95 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 10.  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a

Cena oferty - 891.349,38 zł w tym podatek VAT w wysokości 166.675,09 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 

 GZWiK  (24.11.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

Dnia 24.11.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017 r. pod nr 500064307-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d7ceb747-08b6-4f1d-b949-4a303a65526d - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

 GZWiK  (20.11.2017) - GZWiK -  UWAGA AWARIA

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 20.11.2017r. / poniedziałek /z powodu awarii sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w Zebrzydowicach oraz Marklowicach Górnych.

Planowany czas usunięcia awarii godz: 19:00

Za utrudnienia przepraszamy

 

 GZWiK  (17.11.2017) - GZWiK - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”

Zebrzydowice, dnia 17.11.2017 r

GZWiK - Przetarg 04/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”
-----------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Dotyczy poz. 90 przedmiaru – wg opisu do dostawy i montażu przepompowni należy doliczyć wpięcie w system monitoringu inwestora. W związku z tym prosimy o podanie czy inwestor posiada już system monitoringu? Jeżeli tak to prosimy o podanie jego dostawcy, a jeżeli nie to czy w ramach w/w zadania należy dostarczyć taki system?

Odp. Inwestor obecnie nie posiada systemu monitoringu przepompowni ścieków. W najbliższej przyszłości planowany jest montaż takiego systemu. Istniejące przepompownie, w których możliwa jest instalacja wyposażone są w sterowniki BLUSTER zapewniające komunikację. Należy przyjąć do wyceny sterownik BLUSTER jak określono w projekcie lub równoważny.
 

 

 GZWiK  (16.11.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

Dnia 16.11.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2017 r. pod nr 500059633-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8a59f4c6-f26d-492d-9155-6dc4311a0022 - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

 GZWiK  (16.11.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”

Zebrzydowice, dnia  16.11.2017  r.

GZWiK - Przetarg 04/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

 Pytanie 1.
Zgodnie ze SIWZ oraz ogłoszeniem, przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej. Do spełnienia warunku zdolności technicznej zgodnie z pkt 6.3.3 ppkt B SIWZ, zamawiający wymaga aby osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadały kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej, natomiast załącznik C - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazuje na wykazaniu Kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej. Prosimy o wyjaśnienie.
 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ pkt 6.3.3 ppkt B i zmienia zapis ppkt A.
W związku z powyższym poprawiono załącznik C i zapis SIWZ dot. ppkt A.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianą ogłoszenia ulega zmianie termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert - do dnia 27.11.2017 r do godz. 09:45

Prosimy o zwrotne potwierdzenie odbioru pisma - nr fax: 32 4693654, e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

 GZWiK  (14.11.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”

 Zebrzydowice, dnia  14.11.2017 r.

GZWiK – przetarg 04/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach przewidzianej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni:
Wg przedmiaru ilości sieci i studni do wybudowania:
PVC DN 200 - 781,90 mb
PVC DN 160 - 394,00 mb
Studnia PP DN 1000 - 3
Studnia PP DN 800 - 16
Studnia PP DN 600 - 11
Studnia PP DN 425 - 11
Wg profilów ilości sieci i studnie do wybudowania:
PVC DN 200 - 1.178,20 mb
PVC DN 160 - 355,90 mb
Studnia PP DN 1000 - 4
Studnia PP DN 800 - 22
Studnia PP DN 600 - 13
Studnia PP DN 425 - 11
Wg opisu technicznego ilości sieci do wybudowania:
PVC DN 200 - 1.221,00 mb
PVC DN 160 - 286,00 mb
Studnia PP DN 1000 - 4
Studnia PP DN 800 - 22
Studnia PP DN 600 - 13
Studnia PP DN 425 - 11
W związku z powyższym które ilości są prawidłowe oraz które ilości wykonawca ma przyjąć w wycenie ofertowej?

Odp.

Do wyceny należy przyjąć ilości :
PVC DN 200 - 781,87 mb
PVC DN 160 - 394,02 mb
Studnia PP DN 1000 - 3
Studnia PP DN 800 - 16
Studnia PP DN 600 - 11
Studnia PP DN 425 - 11
Na załączonych mapach do przetargu zaznaczono odcinek wykreślony z przetargu.

Pytanie 2.

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy inwestor wyrazi zgodę na zmianę studni z tworzywa PP DN 1000 i DN 800 na studnie betonowe zgodne z opisem specyfikacji technicznej?

Odp.

Tak , wyrażamy zgodę na zamianę studni z tworzywa na studnie betonowe.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (09.11.2017) - GZWiK: Informacja dot. faktur

W związku z obowiązkiem rozliczenia roku obrotowego do 31-12-2017 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że faktury VAT (prognozowane)  w niektórych rejonach obsługiwanych przez inkasentów GZWiK mogą mieć wydłużony okres rozliczeniowy (prognoza może dotyczyć okresu dłuższego niż jeden miesiąc), faktury te będą posiadały wydłużony okres płatności.

GZWiK

 

 GZWiK  (09.11.2017) - GZWiK: zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/105077/10/2017
miejsce poboru:    SUW Kończyce Małe, ul. Graniczna. Hydrofornia - woda mieszana

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/105076/10/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - ujecie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/105075/10/2017
miejsce poboru:  SUW Kończyce Małe, ul. Staffa "Karolinka" Woda podziemna podawana do sieci
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/105074/10/2017
miejsce poboru:   Kaczyce, ul. Sobieskiego, Studzienka zakupowa SmVak z wymaganiami, woda powierzchniowa
 

Pobierz

 

 

 GZWiK  (08.11.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

Dnia 08.11.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2017 r. pod nr 612863-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=93691cd8-b672-4d41-a3fe-c55ad9cbaa21

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK  (08.11.2017) - Brak wody

O G Ł O S Z E N I E
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 08.11.2017r. / środa / w godz. od 8:00 do 16:00 z powodu planowanych prac konserwacyjnych sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Brzoskwiniowa, Staropolska, Folwarczna, Wiejska, Wiśniowa, Bławatkowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Myśliwska oraz Korczaka od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku Pruchnej.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (07.11.2017) -AWARIA - aktualizacja

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 07.11.2017r. / wtorek / z powodu awarii sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w Zebrzydowicach w rejonie ulic Jutrzenki, Promienna, Przedwiośnie oraz części ulicy Dworcowej a także na ulicy Ustronnej w Marklowicach Górnych


Planowany czas usunięcia awarii godz: 15:00


Za utrudnienia przepraszamy.


 

 GZWiK  (03.11.2017) -AWARIA - aktualizacja

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 03.11.2017r. / piątek /z powodu awarii sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ul. Kochanowskiego oraz mogą występować niedobory ciśnienia w pozostałej części Zebrzydowic oraz w Kaczycach i Marklowicach Górnych.


Planowany czas usunięcia awarii godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (03.11.2017) -AWARIA!

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 03.11.2017r. / piątek / z powodu rozległej awarii sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w Zebrzydowicach, Kaczycach i Marklowicach Górnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (31.10.2017) -AWARIA!

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 31.10.2017r. / wtorek /z powodu awarii sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w rejonie ulic: Dworcowa, Owocowa, Agrestowa, Jutrzenki, Pochyła, Skotnicka, Jagodowa.

Awaria może również powodować spadki ciśnienia w Marklowicach Górnych.
 

Planowany czas usunięcia awarii godz. 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (06.10.2017) -AWARIA!

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie RSP w Kończycach Małych (Karolinka – strona lewa i prawa) nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 06 listopada 2017r. do godz. 17:00.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 GZWiK  (02.10.2017) -GZWiK - OFERTA PRACY


OFERTA PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:

operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

 • praca w systemie zmianowym

 • termin rozpoczęcia pracy od 01 listopada 2017r.


Wymagania:
 

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym lub pokrewne,

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV oraz obsługa urządzeń pompowych


Termin składania podań do dnia 13 października 2017r.

Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6


Dyrektor GZWiK
mgr inż. EWA SUCHECKA

 GZWiK  (25.09.2017) -GZWiK - OFERTA PRACY


OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko : elektromonter, na czas zastępstwa. 
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym lub pokrewne,

 • uprawnienia SEP

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

Czas rozpoczęcia pracy od 1 listopada 2017r.
Termin składania podań do dnia 13 października 2017r.

Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres :

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6


Dyrektor GZWiK
mgr inż. EWA SUCHECKA

 

 GZWiK  (22.09.2017) -GZWiK - Ogłoszenie
 O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniach od

25.09.2017r. / poniedziałek / od godz: 7 00
do dnia 28.09.2017 / czwartek / do godz. 20 00

z powodu planowanych prac modernizacyjnych sieci wodociągowej mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody
w rejonie ulic Bławatkowa, Brzoskwiniowa, Folwarczna, Jaśminowa, Jarzębinowa, Korczaka, Myśliwska, Staropolska, Wiejska, Wiśniowa w Kończycach Małych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK  (15.09.2017) -GZWiK -AWARIA!
 

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic i Marklowic Górnych!
W dniu 15.09.2017 r. z powodu awarii przy ul. Słowackiego nastąpiła przerwa w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Asnyka, Gajowa, Słowackiego, Słowicza, Poziomkowa, Nowy Dwór oraz w Marklowicach Górnych.
W czasie usuwania awarii mogą wystąpić niedobory ciśnienia.
Planowane usunięcie awarii około godz 18:00

 

 GZWiK  (13.09.2017) -GZWiK - E-faktura

Podążając z „duchem czasu” oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów planujemy wdrożenie elektronicznego obiegu faktur.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na e-fakturach muszą znaleźć się dane identyczne jak na tradycyjnej papierowej wersji. Co więcej - elektroniczny odpowiednik papierowej faktury nie różni się od tradycyjnej również pod względem terminów wystawienia czy prawa do odliczenia podatku VAT.

Korzyści wynikające z wdrożenia e-faktur dla klienta jak i GZWiK są oczywiste. Szybkość dostarczenia dokumentu, oszczędność czasu, możliwość wglądu do e-faktury.

System e-faktury może przynieść spore oszczędności. W ten sposób ograniczone zostają wydatki związane z wystawianiem i przesyłaniem dokumentów tradycyjną drogą (zakup papieru, kopert, usług pocztowych, tonerów do drukarek).

Stosowanie e-faktur to rozwiązanie przyjazne także dla środowiska. Rezygnacja z tradycyjnych faktur pozwala na ochronę środowiska naturalnego i oszczędzanie jego zasobów.

Zachęcamy więc mieszkańców korzystających z naszych usług do skorzystania z systemu e-faktur.

W tym celu należy dostarczyć do biura obsługi klienta wypełniony wniosek e-faktura. Wzór wniosku znajduje się na stronie GZWiK w zakładce formularze dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że klienci, którzy nie chcą skorzystać z elektronicznej wersji faktur będą przez nas obsługiwani w dotychczasowej formie.

 

 GZWiK  (29.08.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

Zebrzydowice, dnia 29.08.2017 r.

GZWiK – P 01/2017

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

W dniu 29.08.2017 r udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5

Wartość umowy – 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.004,00 zł

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 GZWiK  (25.08.2017) - GZWiK - Uwaga awaria


Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic !
W dniu 25.08.2017 r. z powodu awarii przy ul. Asnyka nastąpiła przerwa w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic Skotnicka, Astrów, Gożdzikowa oraz Okrężna

Planowane usunięcie awarii około godz 14:00

 

 GZWiK  (24.08.2017) - GZWiK - Uwaga awaria


Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic! Dnia 24.08.2017r.w godzinach 15-18 w Sołectwie Zebrzydowice Dolne szczególnie w rejonie ulicy Akacjowej, Wałowej oraz Nowy Dwór z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

 GZWiK  (17.08.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"


 

Zebrzydowice, dnia  17.08.2017  r.

GZWiK - P 01/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania na realizację zadania pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie" wybrano ofertę firmy:

  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5

Cena oferty - 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.004,00 zł
Udzielona gwarancja - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert
- cena 90 %
- udzielona gwarancja 10 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 90 pkt+10 pkt /  
Oferta nr 2.  PEZAL Produkt Line Sp. z o.o.
Gdańsk ul. Miałki Szlak 52- przyznana łączna punktacja- 62,74pkt /56,74 pkt + 6 pkt/
Oferta nr 3.  PPH GAPPA Marek Cichoń
Pierzchnica ul. Błońska 52 - oferta odrzucona /oferowana świeca niezgodna z zapisem SIWZ /  
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (16.08.2017) - Protokół otwarcia ofert „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 16.08.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 35.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1. SUMERA MOTOR Sp. J. Andrychów ul. Krakowska 5
Cena oferty — 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 8.004,00 zł
Udzielona gwarancja — 60 miesięcy

Oferta nr 2. PEZAL Produkt Line Sp. z o.o. Gdańsk ul. Miałki Szlak 52
Cena oferty — 67.890,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 12.694,88 zł
Udzielona gwarancja - 36 miesięcy

Oferta nr 3. PPH GAPPA Marek Cichoń Pierzchnica ul. Blońska 52
Cena oferty — 39.545,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 7.394,60 zł
Udzielona gwarancja - 36 miesięcy
 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (11.08.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie”

 Zebrzydowice, dnia  11.08.2017 r.

GZWiK – P01/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy ma mieć co najmniej 18kVA/14,5 kW.

Odp.

Minimalna moc agregatu; moc czynna 14,1 kW; moc bierna 17,6 kVA

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 1500 obr/min o mocy dopasowanej do mocy agregatu? Zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 3000 obr/min znacznie zawyża koszt realizacji zamówienia.

Odp.

Dla silnika typu diesla dopuszcza się zastosowanie prędkości obrotowej 1500 obr/min.

Pytanie 3.

Czy przyczepa specjalistyczna pod agregat ma być jednoosiowa czy dwuosiowa?

Odp.

Przyczepa specjalistyczna pod agregat ma być dwuosiowa.

Pytanie 4.

Wymagany przez Państwa poziom mocy akustycznej to 100dBA. Zgodnie z obowiązującym prawem / Dyrektywa dot. emisji hałasu przez urządzenia do pracy na zewnątrz nr 2000/14WE/ agregat o mocy ok 18-22kVA powinien posiadać moc akustyczna na poziomie LwA ok 96-97 dBA. W związku z powyższym czy podtrzymują Państwo wymaganie 100dBA?

Odp.

Agregat powinien posiadać moc akustyczną na poziomie LwA ~ 96-97 dBA.

Pytanie 5.

Czy agregat ma być przeznaczony do pracy na zewnątrz?

Odp.

Agregat ma być przeznaczony do pracy na zewnątrz.

 

Pytanie 6.

Jaka wymagana jest moc agregatu? Podają Państwo tylko prąd znamionowy 25,4A co odpowiada mocy znamionowej agregatu 17,6kVA/14,1 kW

Odp.

Moc agregatu; moc czynna 14,1 kW; moc bierna 17,6 kVA

 

Pytanie 7.

Czy dopuszczają Państwo dostawę agregatu z tzw suchym filtrem powietrza? Obecnie wszystkie nowoczesne silniki wysokoprężne są wyposażone w suchy filtr powietrza.

Odp.

Dopuszczamy dostawę agregatu wyposażonego z tzw suchym filtrem powietrza.

 

Pytanie 8.

Jakiej długości ma być wymagany przewód LgY 5 x 25 mm2 i czy ma być zakończony jakąś wtyczką/gniazdem? W agregacie wymagają Państwo gniazda 16A-400V, zainstalowanie gniazda 16A do wymaganego przewodu nie jest możliwe / za duży przekrój żył /

Odp.

Długość kabla stosowna do podłączenia trójfazowego gniazda zewnętrznego 32A umieszczonego na obudowie agregatu. Dodatkowo zgodnie z SIWZ wymagana jest zabudowa gniazda jednofazowego 16A.

 

Pytanie 9.

Dlaczego wymagają Państwo zabezpieczenie głównego 40A skoro agregat ma mieć prąd znamionowy 25,4A. Zabezpieczenie aby spełniają swoją rolę powinno być dostosowane do prądu znamionowego agregatu.

Odp.

Zabezpieczenie ma być dostosowane do mocy agregatu (25A lub 32 A).

 

Pytanie 10.

Ponieważ agregat będzie agregatem zainstalowanym na przyczepie czyli przewoźnym to zgodnie z obowiązującym prawem silnik w takim agregacie jeżeli ma moc powyżej 17kW /23 KM / powinien spełniać normę emisji spalin STAGE IIIA. Czy silnik ma spełniać powyższą normę?

Odp.

Jeżeli silnik zastosowany w agregacie będzie miał moc < 17 kW nie ma potrzeby spełniania normy emisji spalin STAGE IIIA, natomiast silnik będzie o mocy > 17 kW należy spełnić normę o której mowa.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie"

Zebrzydowice, dnia  08.08.2017 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – nie później niż do 30.09.2017 r
Każdy oferent określa własny termin dostawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

Termin składania ofert – do dnia  16.08.2017  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  16.08.2017  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

 GZWiK (07.08.2017)  INFORMACJA!

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniach od 11.08.2017 do 16.08.2017 włącznie, biuro oraz inkasenci GZWiK nie będą wystawiali faktur VAT za wodę i ścieki z powodu planowanej modyfikacji oprogramowania systemu rozliczeniowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 GZWiK (04.08.2017)  INFORMACJA!

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje odbiorców, że dniu 04.08.2017 w związku z przerwami lub brakiem energii elektrycznej mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody oraz czasowa przerwa w dostawie wody.
 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 GZWiK (01.08.2017) Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/67881/07/2017
miejsce poboru:    SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska - woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 

 

 GZWiK (07.07.2017)   Informacja

 

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic !

W dniu 07.07.2017 r. z powodu awarii przy ul. Orzeszkowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie Zebrzydowice Centrum. Planowane usunięcie awarii około godz 17:00

 

 GZWiK (05.07.2017)   Informacja

 GZWiK (03.07.2017)  GZWiK - Informacja

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 czerwca 2017 r. Pana Zdzisława Wiry - Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach informujemy, że od dnia 01 lipca 2017 r. funkcję Dyrektora GZWiK będzie pełniła Pani Ewa Suchecka.

 GZWiK (28.06.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017 r. pod nr 101748 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdc4eccf-8b88-4a3a-b45c-768088fd76a0&path=2017%5c06%5c20170628%5c101748_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (21.06.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia  21.06.2017  r.

GZWiK-przetarg 03/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez budowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 1.475.922,56 zł w tym podatek VAT w wysokości 275.985,52 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60,0 pkt + 40,0 pkt /  

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (20.06.2017) Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/49735/06/2017
miejsce poboru:   KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna, woda mieszana podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/49733/06/2017
miejsce poboru:   Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda mieszana
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/49731/06/2017 
miejsce poboru:  Oczyszczalnia Ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka, ujęcie podziemne - woda uzdatniona
 

Pobierz

 

 

 GZWiK (12.06.2017)GZWiK -GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod nr 95858 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=04fda860-ea23-4846-b246-ee25595f5ed8&path=2017%5c06%5c20170612%5c95828_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (12.06.2017)GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod nr 95858 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=278d334c-f12d-46f2-ba29-66e2557edc77&path=2017%5c06%5c20170612%5c95858_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (08.06.2017) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 08.06.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1.476.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  REMONTEX-EX Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty - 1.475.922,56 zł w tym podatek VAT w wysokości 275.985,52 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK (30.05.2017) GZWiK - Zawiadomienie

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Zawiadamia, że z dniem 01.07.2017r. obowiązywać będą nowe taryfy za wodę i ścieki


Od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. wynoszą:
* 4,80 zł brutto za 1 m3 wody
* 5,01 zł brutto za 1 m3 ścieków


Zmiana taryfy nastąpiła na podstawie Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
Nr XXVI/266/17 z dnia 25.05.2017r. i obowiązywać będą przez okres 1 roku na terenie Gminy Zebrzydowice
więcej informacji na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZWiK Zebrzydowice

-----------------------------------------------------------------------

 

 GZWiK (22.05.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię

Dnia 22.05.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017 r. pod nr 513768-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=23d1f76d-2c65-4536-b919-7295e761f70e

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK (09.05.2017)  Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/37922/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Staffa "Karolinka". Woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/37921/2017
miejsce poboru:  Kończyce Małe, ul. Graniczna, hydrofornia - woda mieszana
 

Pobierz

 

 GZWiK  (27.04.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia 27.04.2017 r.

GZWiK - przetarg 2/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira
 

 GZWiK  (11.04.2017)  Zaktualizowano dział badania wody

 
Protokół z badań nr  SB/27164/04/2017
miejsce poboru:   Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 22, ujęcie podziemne
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/26437/03/2017
miejsce poboru:  SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/26435/03/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska TOM, woda podziemna podawana do sieci.
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/26432/03/2017
miejsce poboru:  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28, ujęcie powierzchniowe
 

Pobierz

 

 

 GZWiK  (22.03.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię

Dnia 30.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017 r. pod nr 54778 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=43e541b3-1a6f-4633-bd5b-a1a8c7f4a8c1&path=2017%5c03%5c20170330%5c54778_2017.html

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK  (22.03.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia 22.03.2017 r.

GZWiK - przetarg 1/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (20.03.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 20.01.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 861.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  REMONTEX-EX Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty - 1.390.306,40 zł w tym podatek VAT w wysokości 259.975,99 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (15.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”

 Zebrzydowice, dnia  15.03.2017 r.

GZWiK – przetarg 01/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowęSUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 32 i nr 33 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe zewnętrzne. Prosimy Zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 2.

Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 38 / w zakres zadania wchodzą okna PCV. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych okien.

Odp.

Dla okien należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,1 W/(m2K).

Pytanie 3.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 173 / w zakres zadania wchodzą drzwi aluminiowe D1, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / należy zastosować drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału powinny być wykonane drzwi oraz o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / drzwi D1 powinny być całe przeszklone, natomiast na rysunku A03 jest zaznaczone w drzwiach przeszklenie o wymiarach 50/40 cm. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie przeszklenie należy zastosować w w/w drzwiach.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe bez przeszklenia o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 5.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 174 / w zakres zadania wchodzi brama garażowa. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całej bramy oraz materiału z jakiego ma być wykonana brama.

Odp.

Należy przyjąć bramę garażową o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K). Skrzydło bramy wykonane ma być z paneli stalowych wypełnionych materiałem izolacyjnym (np. pianką poliuretanową). Skrzydło bramy malowane proszkowo. Konstrukcja bramy z elementów stalowych zabezpieczonych przez cynkowanie. Brama do zastosowania zewnętrznego.

 

Pytanie 6.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 188 / w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż drzwi. Prosimy zamawiającego o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

 

Pytanie 7.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 312 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

 

Pytanie 8.

Prosimy zamawiającego o udostępnienie rzutu dachu kontenerowej stacji uzdatniania wody. Rysunek ten jest niezbędny w celu rzetelnego oszacowania kosztów wykonania pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień.

Odp.

Zamawiający nie posiada rzutu dachu. W celu oszacowania kosztów wykonania wymiany pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień należy wykonać wizję z terenie.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (08.03.2017) Pobierz Obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną za 2016 r. dla GMINY ZEBRZYDOWICE obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobierz dokument (format PDF)

 

 GZWiK  (08.03.2017) Zaktualizowano dział aktualne badania wody

Protokół z badań nr   SB/15391/03/2017
miejsce poboru:  Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55 - woda mieszana
 

Pobierz

 

 

 GZWiK  (08.03.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.

Dnia 08.03.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2017 r. pod nr 39171 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=20f571b6-9adb-4905-aa53-cbcb842141c1&path=2017%5c03%5c20170308%5c39171_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

 GZWiK  (08.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”

 
Zebrzydowice, dnia 08.03.2017 r.

GZWiK – przetarg 01/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę
SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zgodnie z rysunkiem nr T4 projektu przebudowy KSUW należy wykonać centralę wentylacyjną wraz z przewodami wentylacyjnymi oraz akcesoriami typu: anemostaty, czerpnie powietrza, kratki wywiewne, kratki transferowe, nawiewniki z grzałką, wentylator kanałowy, wyrzutnię dachową. Brak w przedmiarze pozycji obejmujących w/w roboty. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 2.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt. 9.4 zalecane jest wykonanie konserwacji konstrukcji nośnej i podkonstrukcji otworów drzwiowych i okiennych poprzez jej oczyszczenie i malowanie. Prosimy o potwierdzenie, czy roboty te mają być wykonane. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z tymi robotami.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakim powinny odpowiadać projektowane podłogi podniesione w KSUW / np. klasę obciążenia /. Brak tych parametrów uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny.
Odp. Parametry podłóg:
a/ Obciążenie zmienne użytkowe min. 3 kN/m2
b/ Płyty dopuszczone do pomieszczeń wilgotnych / mokrych
c/ Wykończenie : płytki gresowe lub ceramiczne
d/ Udział płyt z otworami wentylacyjnymi 5-10%

Pytanie 4.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem cokołów do dachów skośnych wskazanych w dokumentacji technicznej a niezbędnych do zamocowania wentylatorów i podstaw dachowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 5.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem zadaszeń nad jednostkami zewnętrznymi projektowanych klimatyzatorów oraz rysunków konstrukcyjnych tych zadaszeń. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Zadaszenie należy wykonać w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania. Zaleca się wykonać zadaszenia w formie daszków poliwęglanów osadzonych na ramie z aluminiowych profili. Daszki mocowane za pomocą stalowych wsporników przykręcane za pomocą typowych śrub do konstrukcji obiektu.

Pytanie 6.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt 11 należy wykonać chodnik z wylewki betonowej oraz podest ze zdejmowanych krat pomostowych wraz z okuciem z kątownika. Brak tych robót w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 7.
W dokumentacji technicznej nie określono parametrów technicznych dla kraty pomostowej w pomieszczeniu zespołu pomp hydroforowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy przyjąć kraty ocynkowane zgrzewane płaskownik nośny 30x3 mm oczko 34,3x38,1 mm.

Pytanie 8.
Projekt przebudowy zbiornika zakłada zamontowanie zdemontowanych z wyburzanego zbiornika sond poziomu wody. Brak pozycji w przedmiarze związanych z tymi robotami. Prosimy o uzupełnienie. Ponadto prosimy o określenie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy na „adaptowane” sondy.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Adaptowane sondy nie będą objęte gwarancją.

Pytanie 9.
Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika pkt. 6.3.5 dopiero po jego wyłączeniu z użytkowania będzie można oszacować dokładny zakres prac remontowych zbiornika oraz wykonać projekt jego wzmocnienia taśmami z włókien węglowych. Czy zamawiający dopłaci za ewentualne zwiększenie zakresu robót oraz za wykonanie wzmocnień?
Odp. Tak jak zostało opisane w projekcie wzmocnienia, dokładne oszacowanie ilości ewentualnych obszarów do naprawy na płaszczu oraz dnie zbiornika będzie możliwe po uzyskaniu do niego pełnego dostępu oraz wykonaniu inwentaryzacji stwierdzonych uszkodzeń. Inną sprawą jest konieczność wykonania wzmocnień z taśm z włókien węglowych, które są niezbędne z powodu wykonania wewnętrznej przegrody. Konieczność wykonania wzmocnienia z taśm węglowych jest niezależna od stanu technicznego płaszcza i dna zbiornika. Po oczyszczeniu zbiornika należy dobrać ilość oraz rodzaj taśm z włókien węglowych na podstawie wyników obliczeń oraz wniosków zwartych w ocenie stanu technicznego. Koszty związane z oceną stanu technicznego jak i obliczeń oraz doboru w/w taśm należy ująć w kosztach ogólnych wyceny zadania. Ilość taśm zamawiający rozliczy wg ich zużycia / zamontowania /.

Pytanie 10.
Zgodnie z rysunkiem nr A06 przebudowywanego zbiornika, średnica zewnętrzna stropodachu wynosi 2x8,19=16,38 m. W pozycjach przedmiaru dotyczących izolacji i wykończenia dachów błędnie przyjęto średnicę zewnętrzną zbiornika równą 15,6 m, nie doliczając okapu. Prosimy o zmianę wartości pozycji nr 248 oraz pozycji nr 287. Ponadto w pozycji nr 284 przedmiaru przyjęto grubość izolacji termicznej równą 15 cm, a zgodnie z rys. A08 przebudowy zbiornika, izolacja powinna mieć grubość 25 cm.
Odp. Poprawiono pozycje w przedmiarze

Pytanie 11
W dziale nr 1.3.1.6 przedmiaru robót – „wykończenie powierzchni wewnętrznej zbiornika” w poz. Nr 295 uwzględniono izolację połączeń pionowych pomiędzy ścianą istniejącą a projektowaną. Nie uwzględniono natomiast nigdzie izolacji połączeń poziomych pomiędzy ścianą a dnem zbiornika wykazanych na rys. A08 przebudowy zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 12.
W przedmiarze robót nie uwzględniono kosztów wywozu i utylizacji papy oraz izolacji termicznej pokrycia dachowego z wyburzanego zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje

Pytanie 13.
W projektowanym wzmocnieniu konstrukcji przebudowywanego zbiornika nie określono parametrów technicznych taśm z włókien węglowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. W projekcie dotyczącym przebudowy zbiornika wykazano ilość zbrojenia jaka jest niezbędna do prawidłowej pracy konstrukcji po wykonaniu ściany wewnętrznej. Obliczenia niedoboru zbrojenia wykonano dla stali gatunku A-II o fyd=310 MPa . Na podstawie tak przyjętych parametrów wytrzymałościowych oszacowano brakujące pole nawierzchni zbrojenia we wzmacnianym obszarze. Firma wykonująca wzmocnienie powinna dobrać rodzaj taśm z włókien węglowych oraz ich ilość i przekrój poprzeczny na podstawie wskazanego niedoboru zbrojenia w wybranym przez siebie systemie wzmocnienia.

Pytanie 14
W celu doboru zamienników pomp prosimy o wskazanie jakimi parametrami powinien dysponować zespół pomp hydroforowych przewidzianych do wymiany. Prosimy również o wskazanie w jaki sposób ma być realizowane jego sterowanie.
Odp. W istniejącym obiekcie znajduje się zestaw hydroforowy składający się z pięciu agregatów pompowych typu CR-16 /962019/ CR-16-50 A-F-A Bube. Wydajność Q=16 m3/h, wysokość podnoszenia H=58,4 m, n=2900r/min razem z układem zasilania i sterowania. Zestaw współpracuje ze zbiornikiem wody V=1000 m3 / sondy poziomu zwierciadeł /. Należy przyjąć kompletny zestaw hydroforowy o wskazanych powyżej parametrach hydraulicznych. W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy: 5 szt agregatów pompowych, szafa sterownicza, 1 szt sondy hydrostatycznej i 2 szt sond konduktometrycznych / zamontowane w jednej komorze przebudowywanego zbiornika/, kompletne kolektory tłoczny i ssawny razem z przetwornikami ciśnienia, naczynie/naczynia przeponowe. Układ należy dopasować do istniejących rurociągów tłocznych i ssawnych obiektu.
Należy pozostawić idee istniejącego układu sterowania – po wykonanej przebudowie jeden zbiornik zostanie podzielony na dwie odrębne komory. Praca zestawu hydroforowego odbywać się będzie na podstawie wskazań sond poziomu zwierciadła wody / w dwóch komorach przebudowanego zbiornika / oraz wartości ciśnienia w kolektorze tłocznym i ssawnym zestawu.

Pytanie 15.
Prosimy o określenie wymaganych parametrów chloratora.
Odp. Wymieniony w przedmiarze chlorator to urządzenie znajdujące się w budynku KSUW. Zmianie podlega tylko lokalizacja urządzenia – chlorator podlega przeniesieniu do nowego pomieszczenia dozowania podchlorynu. W przedmiarze dodano pozycję opisującą demontaż i ponowny montaż.

Uwaga!
W związku z powyższym załączony zostaje nowy przedmiar, ujmujący wszystkie brakujące pozycje i według którego należy wycenić ofertę.

Jednocześnie informujemy, ze zostaje przedłużony termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert – do dnia 20.03.2017 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – w dniu 20.03.2017 r o godz. 10:00.

W załączonej dokumentacji przetargowej w dniu 23.02.2017 r - w projekcie umowy w paragrafie 20 pkt 1 usuwa się ppkt f.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

(07.03.2017]    Aktualne badania wody

Protokół z badań nr  SB/15082/02/2017
miejsce poboru:   Kończyce Małe, ul. Kasztelańska - Przychodnia Lekarska - ujęcie podziemne.
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/15062/02/2017
miejsce poboru:
 miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci.

Pobierz

 

 

(23.02.2017]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.

Dnia 23.02.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2017 r. pod nr 30763 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1dcd8ae0-3cf4-4306-88f9-2dff6bdab8f1&path=2017%5c02%5c20170223%5c30763_2017.html

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

(07.02.2017]   Aktualne badania wody

Protokół z badań nr     SB/05342/01/2017
miejsce poboru:
 Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 22, ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/05341/01/2017
miejsce poboru:
 Oczyszczalnia Ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka - ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/05340/01/2017
miejsce poboru SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska 'TOM' - woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr    SB/05339/01/2017
miejsce poboru: Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa SmVak - woda powierzchniowa

Pobierz

 

[11.01.2017]   Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.

Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.

Pobierz

[03.01.2017]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Dnia 03.01.2017 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017 r. pod nr 1267 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5bbb6156-9a01-4ff2-a29b-c438e0580b3f&path=2017%5c1%5c20170103%5c1267_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015] [Rok 2016]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów